Faktura VAT

Jest ona podstawowym dokumentem wystawianym przez podatnika podatku od towarów i usług. PAMIĘTAJ! Jeżeli jesteś zwolniony z podatku nie wolno ci wystawiać faktury VAT. Jeżeli to zrobisz stajesz się automatycznie płacącym podatek VAT z całą konsekwencją niedotrzymania terminu rejestracji i braku szczegółowej ewidencji sprzedaży. By wystawić fakturę VAT musisz:

 • posiadać numer identyfikacji podatkowej NIP (lub tymczasowy)

 • nie korzystać ze zwolnień podmiotowych (obrót poniżej limitu)

 • nie wykonywać wyłącznie czynności zwolnionych przedmiotowo.

Fakturę VAT możesz wystawić wyłącznie podatnikowi spełniającemu trzy wyżej wymienione warunki lub:

 • eksportującym wyłącznie towary i usługi kwalifikujące do zwolnienia z podatku lub wszelkie towary i usługi gdy działają oni w oparciu o kartę podatkową, jeżeli są zarejestrowani i prowadzą ewidencję szczegółową, na podstawie której otrzymują zwrot podatku naliczonego,

 • korzystającym ze zwrotu podatku naliczonego przy nabywaniu środków trwałych, służących całkowicie lub częściowo czynnościom zwolnionym z podatku, odbiorcom energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego i usług telekomunikacyjnych,

 • nabywcom eksportowych towarów i usług, przedstawicielom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, oraz ich personelowi i innym osobom zrównanym z nimi na podstawie odrębnych przepisów.

Kwota podatku VAT dla towaru i usług

Zwolnieni z podatku, eksportujący towary i usługi wymienione w załącznikach 1 i 2 do ustawy, zamiast zwolnienia mogą wybrać opodatkowanie eksportu stawką 0%. Da im to prawo do odliczania podatku naliczonego. By to uzyskać muszą prowadzić szczegółową ewidencję zakupu i sprzedaży, no i oczywiście być zarejestrowanym. Kwotę podatku doliczasz do ceny netto (tak jak marżę)

VAT = cena netto x 0,22 (x 0,07) cena brutto = cena netto + VAT cena brutto + cena netto x 1,22 (x 1,07)

Obrotem firmy jest sprzedaż netto. W usługach, handlu i gastronomii z uwagi na znaczną sprzedaż bez rachunków, trudno jest operować stawkami 7% i 22% przy obliczaniu obrotu. Dla tych przypadków zaproponowano dla uproszczenia przeliczenie stawek według „rachunku w stu” (tak jak rabat). Otrzymane w ten sposób stawki 6,54% i 18,03 % nie sprawiają wprawdzie wrażenia uproszczonych, niemniej ściśle odpowiadają stawkom 7 i 22%. Z ich pomocą łatwo obliczysz podatek i obrót korzystając z wartości sprzedaży brutto

VAT = sprzedaż brutto x (18,03 : 100) (x 6,54 :100)

obrót = sprzedaż brutto – VAT

Rejestracja do podatku VAT

Rejestracji dokonasz wypełniając odpowiedni druk VAT (VAT-1 lub VAT-2) i składając go w urzędzie skarbowym właściwym dla działania firmy wraz z drukiem PIT-1, zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarczej oraz zaświadczeniem z WUS o posiadaniu numeru statystycznego REGON. Jeśli działasz na terenie kilku urzędów – tam gdzie masz siedzibę, jeśli nie masz siedziby – tam gdzie mieszkasz. Potwierdzenie rejestracji otrzymasz z urzędu skarbowego w terminie 14 dni, na druku VAT-5, ale zarejestrowany jesteś już z chwilą złożenia (przesłania) wypełnionego formularza VAT. Wraz z potwierdzeniem rejestracji otrzymasz nadany ci dożywotnio numer identyfikacji podatkowej NIP. Jeśli nie jesteś osobą fizyczną a np. spółką, dożywotnio znaczy w takim przypadku do dnia likwidacji spółki. Tak więc osoba fizyczna nawet po likwidacji swojej jednoosobowej firmy zachowuje NIP i będzie używać w każdej następnej jednoosobowej działalności w sensie własności firmy, a nie wielkości zatrudnienia. Prowadząc jednoosobowo kilka firm otrzymasz tylko jeden NIP, nawet jeśli firmy te działają w różnych miejscowościach.

Zwolnienie z podatku II

Na mocy ustawy zwolnienie z podatku VAT przysługuje ci jeżeli:

 • twoje obroty wraz z eksportem w 1993 nie przekroczyły kwoty 1 200 milionów złotych (800 min zł w 1994); jeśli dopiero rozpoczynasz działalność wystarczy twoje oświadczenie, że w proporcji do okresu prowadzenia firm twój tegoroczny obrót nie przekroczy wyżej wymienioną kwoty – oświadczenie takie składasz przed dokonaniem pierwszej sprzedaży,

 • podatek dochodowy opłacasz ryczałtem lub działasz na kartę podatkową,

 • wykonujesz sprzedaż, zamianę, przekazanie, darowiznę artykułów wymienionych w załączniku do ustawy (m.in. mięso bez przetworów i podrobów, produkty uboczne uboju i przetwórstwa, jaja i drób, ryby i ich przetwory ale bez konserw, mleko, surowce mleczarskie, produkty ogrodnicze i upraw polowych ale bez egzotycznych, produkty hodowli, gospodarki leśnej i łowieckiej oraz wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego),

 • świadczysz usługi wymienione w załączniku do ustawy (m.in. w zakresie rolnictwa, leśnictwa, mieszkaniowe, komunalne materialne i niematerialne ale z wyłączeniem dostaw nośników energii dla ludności, w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, nauki i techniki, kultury, kultury fizycznej, w zakresie finansów i ubezpieczeń ale z wyłączeniem działalności kantorowej oraz usługi filmowe w zakresie filmu telewizyjnego i kinowego),

Co nie podlega podatkowi VAT

Nie podlega VAT obrót nieruchomościami gruntowymi, a także prawami majątkowymi o charakterze niematerialnym. Opodatkowane są również czynności wynikające ‚z umowy agencyjnej, umowy zlecenia, komisu, pośrednictwa, czynności maklerskie i inne o podobnym charakterze, niezależnie od częstotliwości ich występowania (nawet jednokrotne). Nie jest tu ważne zachowanie lub nie obowiązujących warunków i form prawnych. Czy jesteś osobą prywatną czy firmą, spółką czy fundacją, partią polityczną czy związkiem zawodowym jesteś podatnikiem o ile zrobiłeś jedną z wyżej wymienionych czynności „w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania ich w sposób częstotliwy, nawet gdy dokonano ich jednorazowo”. Podatnikiem VAT jest również podmiot zagraniczny nie mający siedziby w Polsce, o ile dokonuje sprzedaży, odpłatnego świadczenia usług na terytorium Polski, a także importu i eksportu. Musi jednak tę czynność wykonywać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przy pomocy zakładu bądź urządzenia służącego działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej (np. automaty).

Co podlega podatkowi VAT?

Podatkowi VAT podlegają następujące czynności:

 • sprzedaż towarów i usług odbywająca się na terenie Polski – jest to zrozumiałe, gdyż w zasadzie prawie każda działalność wytwórcza, usługowa czy handlowa powinna zakończyć się sprzedażą,

 • eksport i import towarów i usług,

 • nieodpłatne przekazywanie towarów i świadczenie usług dla potrzeb reprezentacji i reklamy,

 • nieodpłatne przekazywanie towarów i świadczenie usług na cele osobiste twoje, twoich wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków zarządów, rad nadzorczych, członków stowarzyszeń, a także pracowników firmy (nawet byłych),

 • darowizny i bezpłatne świadczenie usług,

 • wszelka wzajemna zamiana towarów i usług.

Kiedy, gdzie i jak złożyć zeznanie?

Zeznanie roczne jest dokumentem składanym przez podatnika do urzędu skarbowego w celu ostatecznego rozliczenia się z podatku dochodowego za dany rok i składa się go do końca kwietnia. Zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w 1994 można złożyć w terminie do 4 maja 1995. Zeznanie możesz złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym (wolnym od opłaty pocztowej). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą do urzędu skarbowego uważa się datę stempla pocztowego.

Formularz zeznania

Zeznanie składa się na jednym z pięciu formularzy oznaczonych symbolami. PIT-30, PIT-31, PIT-32, PIT-33, PIT-34 wraz z ewentualnymi załącznikami (PIT-A, PIT-B, PIT-C, PIT-D).

Osoba rozliczająca się sama, tj. tylko ze swoich dochodów, wypełnia formularz PIT-30 lub PIT-32, z tym że:

 • formularz PIT-30 (kclor niebieski) wypełnia osoba, która korzysta z ulg, zwolnień lub odliczeń,

 • formularz PIT-32 (kolor brązowy) jest formularzem skróconym przeznaczonym dla osoby, która nie korzysta z ulg, zwolnień ani odliczeń, z wyjątkiem odliczeń składek na ubezpieczenie społeczne właściciela zakładu i osób z nim współpracujących, składek na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa oraz zwrotu nienależnie pobranej emerytury lub renty.

Małżonkowie korzystający z możliwości łącznego opodatkowania dochodów wypełniają formularz PIT-31 lub PIT-33:

 • formularz PIT-31 (kolor czerwony) wypełniają małżonkowie, którzy korzystają z ulg, zwolnień lub odliczeń,

 • formularz PIT-33 (kolor zielony) wypełniają małżonkowie, którzy nie korzystają z ulg, zwolnień i odliczeń z wyjątkiem składek na swoje ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie osób współpracujących, składek na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa oraz zwrotu nienależnie pobranej emerytury łub renty.

Osoby prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek dołączyć do zeznania bilans wraz z rachunkiem wyników. Osoby, które w grudniu 1994 zlikwidowały działalność gospodarczą muszą dołączyć do zeznania remanent likwidacyjny. Do zeznań na 1994 nie dołącza się podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów ani ksiąg rachunkowych. Nie dołącza się również rachunków ani żadnych innych dokumentów. Wybrany rodzaj formularza zeznania podatkowego możesz pobrać z dowolnego urzędu skarbowego. Przy pobieraniu formularzy zeznań żądaj właściwych załączników. Zeznanie możesz złożyć także na czarno-białych kserokopiach oryginalnego wzoru. Przystępując do wypełniania formularza przygotuj wszelkie dokumenty niezbędne do obliczenia łącznego dochodu oraz rachunki stanowiące dowody poniesienia wydatków odliczanych od dochodu.